#
SPRÁVNE VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA NADOBÚDA PRE PODNIKATEĽOV STÁLE VäČŠÍ VÝZNAM. INFORMÁCIE A VÝSTUPY POSKYTUJÚ MAJITEĽOM SPOLOČNOSTÍ ÚDAJE A INFORMÁCIE POTREBNÉ PRE ICH ROZHODOVANIE

Služby

Služby pri vedení jednoduchého účtovníctva

Vedenie účtovných kníh
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • pomocné knihy

Vypracovanie účtovnej závierky
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • vypracovanie daňového priznania


Služby pri vedení podvojného účtovníctva

Kompexné vedenie účtovníctva
 • účtovanie prijatých a vydaných faktúr
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia a účtovanie majetku, výpočet odpisov
 • vedenie a účtovanie pokladničných dokladov,bankových výpisov
 • spracovanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty a súhrnných výkazov
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov PO a súvisiacich finančných výkazov (Súvaha,Výkaz ziskov a strát, výkaz cash flow)
 • spracovanie štatistických výkazov

Služby pri vedení mzdovej a personálnej agende
 • mesačné spracovanie miezd
 • výpočet odvodov poistného
 • spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
 • výpočet preddavkov na daˇzo závislej činnosti
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia na daňový úrad
 • výplatné listiny , výplatné pásky
 • mzdové a evidenčné listy
 • potvrdenia o príjmoch
 • evidencia dovolenky
 • mzdové a evidenčné listy
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov